REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-EMSEO.PL

I. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

Cena – oznacza cenę Produktu brutto, umieszczoną obok informacji o Produkcie, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Produktu. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Dane osobowe – dane dotyczące Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzane w celu utworzenia i utrzymania Konta oraz realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług SKLEP-EMSEO.PL.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w SKLEP-EMSEO.PL niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszty dostawy – opłaty za dostawę Produktu przez Sprzedawcę na wskazany przez Zamawiającego adres.

Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach SKLEP-EMSEO.PL, za pomocą, której Zamawiający dokonuje zakupu Produktów.

Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Produktu oraz Kosztów dostawy.

Polityka prywatności – regulamin regulujący zasady przetwarzania Danych osobowych przez Sklep i Sprzedawcę.

Produkt/Produkty – produkty spożywcze oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w SKLEP-EMSEO.PL.

Realizacja Zamówienia – czas konieczny na dostarczenie przez SKLEP-EMSEO.PL zamówionych przez Zamawiającego Produktów na wskazany przez niego adres.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Regulamin Konta – regulamin określający zasady rejestracji i obsługi Konta na stronie www.emseo.pl.

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.

Sklep – sklep internetowy SKLEP-EMSEO.PL znajdujący się pod adresem elektronicznym www.emseo.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.

Sprzedawca – EMSEO MARKETING LTD
9 HUNTERS WAY
LE3 3NB LEICESTER UK
Company No. 09336468

Strony – Zamawiający i Sprzedawca.

Umowa – umowa sprzedaży Produktu/Produktów zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron.

Zamawiający – osoba fizyczna (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Produktów w SKLEP-EMSEO.PL.

Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzone akceptacją wyboru Produktów przez Zamawiającego oraz wyborem formy płatności.

II. Ogólne warunki świadczenia usług przez Sklep

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie znajdującym się pod adresem elektronicznym www.emseo.pl

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Produktów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 1. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Konta.

 1. W celu właściwego korzystania ze Sklepu Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Internetu.

 1. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywny numer telefonu.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu i złożeniem Zamówienia Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz z Polityką Prywatności. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na brzmienie Regulaminu.

 1. Zamawiający poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

 1. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie Sklepu. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Produktów zgodnie z opcją zaznaczoną przez Zamawiającego.

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie określonym w zakładce obszar dostawy.

 1. Produkty oferowane na stronach Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. Zdjęcia Produktów zamieszczane na stronach Sklepu oraz opisy Produktów są dostarczane przez producentów, dostawców lub pochodzą od Sprzedawcy i służą wyłącznie prezentacji Produktów.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania Zamawiającym prezentów.

 1. Nazwy handlowe, nazwy, opisy, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne publikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez osoby trzecie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

III. Zawarcie Umowy

 1. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji przez Zamawiającego i zalogowaniu się na swoim Koncie. Zasady Rejestracji i funkcjonowania Konta określone zostały w Regulaminie Konta.

 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia, jeżeli minimalna kwota zamówionych Produktów wynosi 1 zł.

 1. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Produktów i jego ilości, wskazać miejsce dostawy oraz wybrać formę Płatności.

 1. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam” Zmawiający akceptuje wybrane Produkty zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę ich nabycia zgodnie z Regulaminem.

 1. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia i dokonania Płatności poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru Zamówienia. Z chwilą otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym i Sprzedawcą.

 1. W przypadku Zamawiającego będącego konsumentem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 1. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedającego.

 1. Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce historia zamówień.

 1. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości danego Produktu, Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.

IV. Płatności

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać Płatności po złożeniu Zamówienia.

 1. Warunkiem dostarczenia Zamówienia jest dokonanie Płatności.

 1. Zamawiający dokonuje Płatności on-line w następujący sposób:

  1. przelewem bankowym;

  2. kartą płatniczą.

 1. W celu dokonania Płatności Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 1. Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

V. Realizacja Zamówienia i dostawa Produktów

 1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu. W dniach, w których Sklep będzie zamknięty możliwe jest składanie Zamówień, natomiast nie będzie można rezerwować terminu dostawy. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 18:00 są przekazywane do realizacji w tym samym dniu. W przypadku Zamówień złożonych w dzień roboczy po godz. 18:00, są one przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, święta są przekazywane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. Przekazanie Zamówienia do realizacji nie jest tożsame wykonaniem usługi Zamówienia lecz oznacza rozpoczęcie procedury realizacji i wykonania usługi.

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Produktu objętego promocją lub wyprzedażą. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.

 1. Sprzedawca wykonuje usługi online . Kod pocztowy oraz adres dostawy nie musi być tożsamy z kodem pocztowym miejsca zamieszkania Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować adres email konta przed złożeniem Zamówienia.

 1. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Produktów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Zamawiający.

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów korzystając z usług firm przewozowych i kurierskich. Cennik usług znajduje się w formularzu Zamówienia oraz w zakładce Koszty dostawy.

 1. Po wydaniu Produktów Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia, czy Produkty nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Produkt jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza wydanie Produktu. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce (jeżeli opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone w momencie odbioru przesyłki od kuriera), Zamawiający jest zobowiązany w obecności spedytora/kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u spedytora/kuriera). Protokół powinien zostać podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnień od przedstawiciela spedytora/kuriera Sklep kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Produktów lub anulowania Zamówienia i zwrotu pieniędzy.

 1. Sprzedawca dostarcza Produkty Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci rachunku, jeżeli Zamawiający przy złożeniu Zamówienia lub niezwłocznie po jego złożeniu rachunku i podał dane niezbędne do jej wystawienia.

VI. Prawo odstąpienia

 1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu.

 1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art.10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. terminu do odstąpienia od Umowy,

 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 6. dostarczania prasy,

 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 1. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci Cenę zapłaconą za Produkty. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć kserokopię otrzymanego od Sprzedawcy dowodu sprzedaży rachunku. Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

 1. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 1. Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Produktów.

 1. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 1. Koszt odesłania Produktów nie podlega zwrotowi. Sklep gwarantuje zwrot Ceny Produktów oraz Kosztów dostawy.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów.

VII. Reklamacje

 1. W przypadku Zamawiających nie będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Produktu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 1. W przypadku Zamawiających będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

 1. Stwierdzoną niezgodność z umową Zamawiający będący Konsumentem może zgłosić Sprzedawcy w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia dostarczenia Produktu, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od ujawnienia się wady, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Produktu.

 1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową, jednak nie później niż:

 1. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, lub

 2. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu – w przypadku Produktu dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia, Produktu sprzedawanego luzem, odmierzonego w miejscu zakupu dostarczonego na miejsce dostawy wskazane przez Zamawiającego.

 1. Reklamacja powinna:

 1. zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy lub mailowo;

 2. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających będących Konsumentami powinna wskazywać wolę Zamawiającego czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany Produktu na nowy;

 3. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego.

 1. Zamawiający będący Konsumentem uprawniony jest:

 1. żądać naprawy lub wymiany Produktu na nowy, lub jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów,

 2. żądać obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy.

 1. Przy składaniu reklamacji można skorzystać z formularza reklamacyjnego.

 1. Do reklamacji Zamawiający powinien dołączyć kserokopię otrzymanego od Sprzedawcy dowodu sprzedaży (paragonu fiskalnego, rachunku lub faktury VAT).

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 1. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Produktu z Umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego będącego Konsumentem, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Produktu, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Produktu nie jest możliwe, Zamawiający może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.

 1. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Konta, Polityki prywatności oraz przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 1. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.emseo.pl

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności Zamawiających i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Zamawiających, którzy posiadają Konto, po upływie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianie Regulaminu. Zamawiający może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

REGULAMIN KONTA

I. Definicje

Dane osobowe – dane dotyczące Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzane w celu utworzenia i utrzymania Konta oraz realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w SKLEP-EMSEO.PL niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług SKLEP-EMSEO.PL.

Polityka prywatności – regulamin regulujący zasady przetwarzania Danych osobowych przez Sklep i Sprzedawcę.

Produkt/Produkty – produkty spożywcze oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w SKLEP-EMSEO.PL.

Realizacja Zamówienia – czas konieczny na dostarczenie przez SKLEP-EMSEO.PL zamówionych przez Zamawiającego Produktów na wskazany przez niego adres.

Regulamin – regulamin sklepu internetowego www.emseo.pl

Regulamin Konta – niniejszy regulamin.

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.

Sklep – sklep internetowy SKLEP-EMSEO.PL znajdujący się pod adresem elektronicznym www.emseo.pl prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.

SprzedawcaEMSEO MARKETING LTD, 9 HUNTERS WAY, LE3 3NB LEICESTER UK, Company No. 09336468

Strony – Zamawiający i Sprzedawca.

Umowa – umowa sprzedaży Produktu/Produktów zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron.

Zamawiający – osoba fizyczna (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Produktów w SKLEP-EMSEO.PL.

Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzone akceptacją wyboru Produktów przez Zamawiającego oraz wyborem formy płatności.

II. Rejestracja

 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.

 1. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia.

 1. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.emseo.pl

 1. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oraz pola dodatkowe, których wypełnienie nie jest obowiązkowe, a których wypełnienie ułatwia kontakt z Zamawiającym.

 1. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do Rejestracji i realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres dostawy, a także numer telefonu.

 1. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu każde kolejne Zamówienie Zamawiający może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

III. Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:

  1. bezpośrednie dokonywanie Zamówienia;

  2. zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  3. tworzenie listy zakupów;

  4. przeglądanie historii Zamówień;

  5. zamówienie newslettera;

  6. przeglądanie przydzielonych kodów rabatowych.

 1. Podczas Rejestracji Zamawiający ustala login i hasło. Login i hasło mają charakter poufny. Sprzedawca oświadcza, że login i hasło stanowią wyłączny sposób weryfikacji Zamawiającego przy zawieraniu umów sprzedaży i transakcje zawarte z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.

 1. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim chyba, że Zamawiający udostępnia konto swoim domownikom lub pracownikom, którzy korzystają z jego konta w imieniu Zamawiającego, za jego zgodą i na jego odpowiedzialność.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymania Konta i realizacji Zamówień.

 2. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim niezwiązanym z realizacją Zamówienia.

 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

V. Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności praw wynikających z zarejestrowanych nazw lub znaków towarowych producentów lub dystrybutorów Produktów, a także powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa tych osób.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, Polityki prywatności oraz przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 1. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.emseo.pl

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności Zamawiających i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Zamawiających, którzy posiadają Konto, po upływie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianie Regulaminu. Zamawiający może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Definicje

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w SKLEP-EMSEO.PL niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług SKLEP-EMSEO.PL.

Polityka prywatności – niniejszy regulamin.

Produkt/Produkty – produkty spożywcze oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w SKLEP-EMSEO.PL.

Realizacja Zamówienia – czas konieczny na dostarczenie przez SKLEP-EMSEO.PL zamówionych przez Zamawiającego Produktów na wskazany przez niego adres.

Regulamin – regulamin sklepu internetowego www.emseo.pl

Regulamin Konta – regulamin określający zasady rejestracji i obsługi Konta na stronie www.emseo.pl

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.

Sklep – sklep internetowy SKLEP-EMSEO.PL znajdujący się pod adresem elektronicznym http://emseo.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.

SprzedawcaEMSEO MARKETING LTD
9 HUNTERS WAY
LE3 3NB LEICESTER UK
GBCompany No. 09336468

Strony – Zamawiający i Sprzedawca.

Umowa – umowa sprzedaży Produktu/Produktów zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron.

Zamawiający – osoba fizyczna (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Produktów w SKLEP-EMSEO.PL.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.emseo.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

 1. Brak akceptacji niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Konta i Sklepu, w tym składania Zamówień.

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu i Regulaminu Konta.

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających w Sklepie jest  EMSEO MARKETING LTD 9 HUNTERS WAY, LE3 3NB LEICESTER UK, NIP: GBCompany No. 09336468, zwany dalej „Sprzedawcą”.

 1. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 1. Baza Danych osobowych została zgłoszona do GIODO.

III. Zakres zbierania danych

 1. Sprzedawca zbiera dane osób, które korzystają z Konta i Sklepu, a w szczególności składają Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

 1. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności, imię i nazwisko/nazwiska, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres dostawy, a także numer telefonu.

IV. Cel zbierania danych

 1. Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu utrzymania Konta i realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu Konta i Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym i Sprzedawcą.

 1. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu utrzymania Konta i realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym i Sprzedawcą.

 1. W zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

 1. W zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

 1. Sprzedawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Zamawiających w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedawca nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Zamawiający realizuje transakcje finansowe.

 1. Do Danych osobowych Zamawiających mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy oraz podmioty uprawnione zajmujące się obsługą Sklepu i realizacją Zamówienia.

 1. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

V. Uprawnienia Zamawiającego

 1. Zamawiający posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego Dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania Danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

 1. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

VI. Mechanizm cookies i adresy IP

 1. Sklep używa plików zwanych „cookies”. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu.

 1. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, tworzeniu analiz statystycznych, itp.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawcy, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 1. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Zamawiających, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.